Критерії оцінювання ККР


Критерії оцінювання знань

Комплексна контрольна робота з предмета «Основи галузевої економіки» для оцінки знань здобувачів освіти складена відповідно до навчальної програми курсу. Завдання комплексної кваліфікаційної роботи оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.
Термін виконання комплексної контрольної роботи – 1 академічна година.
Сума балів за усі виконані завдання становить – 12.
Бали, отримані за виконання кожного із завдань додаються.
Для отримання оцінки вищого рівня здобувач освіти має виконати завдання нижчих рівнів.
У контрольній роботі міститься 25 (30) завдань по три варіанти, кожен з яких має завдання чотирьох рівнів знань: початковий, середній, достатній, високий.
Відповідно за правильно виконане завдання початкового рівня здобувач освіти максимально отримує 3 бали. 
За виконання завдань середнього рівня здобувач освіти отримує 3 бали.
За виконання завдання достатнього рівня здобувач освіти отримує 3 бали.
За завдання високого рівня здобувач освіти отримує 3 бали за правильну відповідь. (розписати)
У випадку неповного виконання завдань, або допуску помилок, знімається відповідна певна кількість балів, враховуючи відсоток виконання кожного із завдань та значимість відповідної помилки (механічна, виражає незнання здобувачем освіти певного матеріалу тощо).
У випадку, якщо сума оцінок за виконані завдання виявиться дробовим числом, остаточна оцінка за комплексну контрольну роботу визначається згідно математичних правил округлення.


Немає коментарів:

Дописати коментар