Зразки ККР


Завдання № 1
для проведення комплексної контрольної роботи
 з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Варіант І
Варіант ІІ
Варіант ІІІ
Початковий рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
(1 правильна відповідь)
Початковий рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
(1 правильна відповідь)
Початковий рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
(1 правильна відповідь)
1. Яке визначення сутності попиту правильне?
А) попит – це потреби у формі певної кількості грошей;
Б) попит – це потреба в наявних на ринку товарах і послугах;
В) попит – це прагнення різних суб’єктів придбати виготовлені виробниками товари.

1. Що таке інфляція?
А) це різке підвищення цін;
Б) це підвищення цін на всі види товарів і послуг;
В) це знецінення грошей у наслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу?

1. Яке визначення кризи правильне?
А) криза – це скорочення виробництва;
Б) криза – це зростання безробіття і зниження реальної зарплати;
В) криза означає застій в економіці.

2. В умовах економічного зростання рівень безробіття
А) збільшується;
Б) не змінюється;
В) зменшується.

2. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає:                                    А) відсутність у країні певних природних ресурсів;
Б) неможливість задоволення всіх людських потреб;
В) забезпеченість ресурсами у період економічного спаду.
2. Зазначте найточніше й найлаконічніше визначення сутності НТР:
А) це революція в науці;
Б) це революція технологічного способу виробництва;
В) це революція у продуктивних силах.

3. Визначте, до складу яких ресурсів входять капітальні ресурси:
А) економічні;
Б) виробничих;
В) політичні.

3. Яка ознака є головною, відмінною рисою натурального господарства?
А) наявність суспільного поділу праці;
Б) вільний вибір виробником напрямку діяльності;
В) споживання життєвих засобів усередині господарської одиниці, де вони були створені.
3. Основне виробництво – це …
А) галузі, де безпосередньо виготовляються предмети споживання й засоби виробництва;
Б) галузі транспорту, зв‘язку, торгівлі;
В) галузь, де надаються нематеріальні послуги.

Середній рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
Середній рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
Середній рівень
За кожну правильну відповідь – 1 бал
4. Дайте визначення терміну:
Виробництво – це
4. Дайте визначення терміну:
Економічна система – це
4. Дайте визначення терміну:
Ринок  – це
5. Дайте визначення терміну:
Підприємство – це
5. Дайте визначення терміну:
Підприємництво – це
5. Дайте визначення терміну:
Конкуренція – це
6.  Дайте визначення терміну:
Інфляція – це

6. Дайте визначення терміну:
Інфраструктура - це
6. Дайте визначення терміну:
Прибуток - це
Достатній рівень
За кожну правильну відповідь:
на 7 запитання – 1 бал;
на 8 запитання – 2 бали.

Достатній рівень
За кожну правильну відповідь:
на7 запитання – 1 бал;
на 8 запитання – 2 бали.
Достатній рівень
За кожну правильну відповідь:
на 7 запитання – 1 бал;
на 8 запитання – 2 бали.
7. Укажіть, як називається процес переходу приватної власності в державну …
А) націоналізація;
Б) приватизація;
В) монополізація.

7. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?
А) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;
Б) це організація суспільного господарства, за якою господарюючі суб’єкти виробляють необхідні суспільству продукти й послуги;
В) це організація суспільного господарства, в якій відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

7. Як називають матеріальні витрати виробництва на виробництво товару, виражені в грошовій формі?
А) ціна виробництва;
Б) вартість виробництва;
В) собівартість продукції.

8. У чому полягає негативний вплив безробіття на соціально-економічний стан суспільства?


8. Які основні риси вільної конкуренції?
8. Яка головна причина безробіття в Україні?


Високий рівень
За правильну відповідь –
до 3 балів

Високий рівень
За правильну відповідь –
до 3 балів
Високий рівень
За правильну відповідь –
до 3 балів
9. Охарактеризуйте у чому полягає сутність підприємництва і яка його головна мета? Опишіть область застосування.
9. Перелічте та дайте характеристику типам економічних систем, опишіть їх суть.
9.  Розкрийте поняття ринку; опишіть класифікацію та структуру ринку.Термін виконання завдання – 45 хвилин


Завдання № 1
для проведення комплексної контрольної роботи
 з предмета «Інформаційні технології»

Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Початковий рівень
Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал
1. Укажіть, де не можуть використовуватися  інформаційні технології:
А) в бухгалтерії;
Б) на залізничному транспорті;
В) в сільському господарстві.
2. Вiзуальна, текстова, звукова, закодована, нюхова - це ...
А) фоpми iснування iнфоpмацiї;
Б) властивостi інформації;
В) типи інформації.

3. Щоб написати автобіографію потрібно використовувати програму:
А) текстовий редактор MS WORD;
Б)  провідник;
В) блокнот.

1. Які комп’ютерні мережі дозволяють передавати інформацію в межах одного приміщення?
А) локальні;
Б) регіональні;
В) глобальні.

2. Щоб швидко відправити звіт про виконану роботу з відеороликом  потрібно скористуватися послугами:
А) пошти;
Б) «Нової пошти»;
В) електронної пошти.

3. Якщо iнфоpмацiї достатньо для пpийняття piшення, то ця iнфоpмацiя ...
А) повна;
Б) цiнна;
В) актуальна.


1. Що таке операційна система?
А) комплекс програм, що завантажується при ввімкненні комп’ютера і
забезпечує діалог з комп’ютером та управління ним;
Б) програма, що організує обмін даними між певним пристроєм та
комп’ютером;
В) програми, які забезпечують швидкий доступ до інформації на дисках.
2. Компьютер працює згідно:
А) програми;
Б) електроенергії;
В) інтернету.
3. До складу ПК входить:
А) апаратна частина;
Б) програмне забезпечення;
В) апаратна частина + програмне забезпечення.

Середній рівень
Кожне питання має одну правильну відповідь, яка оцінюється в 1 бал

4. На виробництві всі технологічні процеси є ...
А) об’єктами  управління;
Б) системою управління;
В) схемами управління.5. Великі обсяги однотипної інформації, доступ до якої мають різні користувачі, називаються 
А) таблиці;
Б) бази даних;
В) презентації.

6. Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнкуА) гістограма;                          
Б) кругова;
В) лінійчата.


4. Які програми призначені для роботи з базами даних?
А) СУБД;
Б) програми операційної системи;
В) графічні процесори.


5. Які з перелічених програм є антивірусними?
А) прикладні програми;
Б) DrWeber, Norton Antivirus, Panda;
В) WinRAR, WinZIP.


6. Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку

           

А) гістограма;
Б) кругова;                    
В) лінійчата.


4. Який формат має  інформація, яка записана в клітинку електронної таблиці: « 91%»
А) текстовий;
Б) відсотковий;
В) числовий.

5. Який пристрій в системах АСУ є головним:
А) датчик;
Б)  виконавчий механізм;
В) комп’ютер.6. Укажіть тип діаграми, яку зображено  на малюнку

А) графік;                                
Б) кругова;
В) лінійчата.

Достатній рівень
Описати  відповідь, яка оцінюється в 1 бал
7. Укажіть основні властивості модему.

8. Як поділяють виконавчі механізми за джерелами енергії.
9.  Наведіть приклади періодичного технологічного процесу.

7. Як називають програми, які керують роботою пристроїв вводу - виводу комп’ютерів?
8. Основні елементи системного блоку.

9. Сформулюйте завдання автоматичного регулювання.

7. Які пристрої ПК призначені для введення інформації?
8. Склад програмного забезпечення  інформаційної системи.
9. Вимоги до датчиків в системах автоматики.

Високий рівень
Описати відповідь, яка оцінюється в 3 бали
10. Перелічте та дайте характеристику основним послугам Інтернету.
10. З якими формами Нових інформаційних технологій  вам приходилося мати справи? Відзначте їхні позитивні сторони і можливі недоліки.
10. Перелічте та розкрийте функції робототехнічних комплексів на виробництві.

Термін виконання завдання – 45 хвилин

Немає коментарів:

Дописати коментар